پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و ...

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري - SID.ir

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان CERQ)؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و ...

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی - ایران مشاور

۱۲٫ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎ ی ﻧﺎﮔﻮارم ن ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ام ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ... پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱)تدوین شده ...

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش اجرا و نمره گذاری

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و ...

کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

هدف از این مطالعه تبین شاخص های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان بود. گروه نمونه ی مورد مطالعه شامل 409 دانش آموز دبیرستانی مرکب از 204 ...

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - مادسیج

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(۲۰۰۱) تدوین شده است. ... فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار(۱۳۸۶) مورد ...

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج - ایران سنجه

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج وسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(2001) در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است.

ي ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ر

در دﺳﺘﺮس و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ. ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (. 2001. )، ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آورﯾﻞ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ. 25. -. SCL.

کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

هدف از این مطالعه تبین شاخص های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان بود. گروه نمونه‏ی مورد مطالعه شامل 409 دانش آموز دبیرستانی مرکب از 204 ...

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :: دانلود کتاب های دانشگاهی ...

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان، از ۷ خرده مقیاس (سرزنش خود، پذیرش، نشخوار ذهنی، توجه ی مجدد مثبت، ارزیابی مجدد ... بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم ...

بررسي ویژگي های روان سنجي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان در ...

سنجش راهبردهاي مقابله شناختي در نمونه های ایراني از پایایي و روایي کافي برخوردار است. پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان، پایایي، روایي، روان سنجي ...

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ. اﻓﺮاد. روان. ﻧﮋﻧﺪي. ﮔﺮا ... . 27. ، ﻛﺮاﻳﺞ، وان. دن ﻛﻮﻣﺮ. 28. و ﺗﻴﺮدس. 29. ،. 2002. ، ﮔﺎرﻧﻔﺴﻜﻲ، ﺗﻴﺮدس،ﻛﺮاﻳﺞ، ﻟﮕﺮﺳـﺘﻲ، وان.

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :: دانلود کتاب و خلاصه درس ها

پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی ابزار مورد استفاده، پرسشنامه تنظیم هیجان می باشد که توسط گارنفسکی، کرایج و ... خرید - دانلود ... پرسشنامه ی تنظیم شناختی ...

ﭘﺮدازي ﺧﻮدﮐﺸﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﯾﺪه ر - روانشناسی معاصر

ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن. (. CERQ. ) و ﻣﻘﯿـﺎس اﯾـﺪه. ﭘـﺮدازي ﺧﻮدﮐـﺸﯽ ﺑـﮏ. (. BSSI. ) ... ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺎن،. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺶ. ﮔﺮي و ﻓﺎﺟﻌﻪ. ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺜﺒـﺖ اﯾـﺪه. ﭘـﺮدازي.

فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و ... - قطره

روانشناسی و علوم تربیتی فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) : پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان تÙ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎب آوري ي ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدﻫ

ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺗـﺎب آوري در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ. آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. ﺑﺮاﺑﺮ. 899/0. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن (. CERQ. ) ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎرﻧﻔﺴﻜﻲ، ﻛـﺮاﻳﺞ و اﺳـﭙﻴﻨﻬﺎون (. 2001. ) در ﻛﺸـﻮر.

بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و ...

. راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎ. ﺧﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن. (CERQ). و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ. اﻓﺴﺮدﮔ. . و اﺿﻄﺮاب در داﻧﺶ ... ﻋﺮﺿﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻫﻴﺠﺎن. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ.

فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و ... - pooya

پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده است. اين پرسشنامه، پرسشنامه اي چندبعدي است كه جهت ...

خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان

مقدمه: نظم‌جویی شناختی هیجان نقش مهمی در فهم همبسته‌های رفتاری و هیجانی استرس و وقایع عاطفی منفی ایفا می‌کند. هدف مطالعه حاضر تهیه‌ی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی ...

چک لیست تنظیم هیجانی کودکان سنجی روان های ویژگی بررسی و ...

پرسشنامه نمی. جويی شناختی هیجان ي ابزار خودگزارشنی اسنت و جمنال. آن بنه. گوننه. ای. طراحی. شده. اند. اه برای اوداان قابل درک باشد. اين پرسشنامه افکار. اودک و نوجوان.

تحمل ناپذیری بالتکلیفی با نگرانی بررسی نقش واسطه ای ...

ی. رد. فای. ت. م: ره. 94. ذپ. ری. ش. د: ی. 94. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ... واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تحمل ناپذیری بالتکلیفی با نگرانی در این ... ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در یک نمونه.

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران ...

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (2001) - . ... این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار(۱۳۸۶) مورد اعتباریابی قرارگرفت ...

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسش ...

هدف این پژوهش، تهیه‌ی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان- فرم ... یا فرآیندهای شناختی به افراد کمک میکنند که هیجانها و احساسهای خود را تنظیم نموده و ...

پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی - ویراساینس

هدف از این مطالعه تبین شاخص های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان بود. گروه نمونه‏ی مورد مطالعه شامل 409 دانش آموز دبیرستانی مرکب از 204 ...

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان – converter - bmgach

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجانتنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود (گروس،2007). اخیرا گارنفسکی، ...

رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی ...

در این پژوهش نمونه¬یی به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسشنامه های ...

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان باورهای فراشناختی و روان ...

... توسط پرسشنامه‌ روانبنه‌های یانگ (۱۹۹۸)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (۲۰۰۱) و پرسشنامه‌ی فراشناخت ولز (۲۰۰۲) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Factor structure and validation of the Cognitive Emotion ...

ﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻘﻴﺎس. اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو. آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ. داده يآور. ﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎ. ﻳز ي. ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ. ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی - آپارات

تنظیمات اطلاعات پایه و ایجاد api و استفاده از آن در طراحی پرسشنامه. دیجیت. 12 بازدید 1 ماه ... پایان نامه مقایسه ی اضطراب سلامت، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان · tez.86.

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجاندسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

تنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود (گروس،2007). اخیرا گارنفسکی، کرایچ و اسپین هاون (2001) مقیاسی را تحت عنوان "پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان" تهیه کرده اند که به وسیله ی آن میزان مولفه های شناختی هشیار تنظیم هیجان تعیین می شوند. به طور خاص این پرسش نامه جهت نشان دادن فرایند های شناختی که مردم بعد از تجربه کردن وقایع منفی در زندگی با آنها مواجه می شوند، مورد استفاده قرار گرفته و جهت فهم بهتر از اینکه این فرایندها ممکن است جریان رشد هیجان را تحت تاثیر قرار دهد، ساخته شده است. این پرسشنامه خود گزارشی از 36 گویه تشکیل شده است که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. تعداد نه راهبرد تنظیم هیجانی ادراکی از طریق اصول تحلیل مولفه تشخیص داده شده اند. راهبردهای هفت گانه ی مطرح شده توسط این پژوهشگران در فصل اول و به هنگام معرفی مفهوم تنظیم شناختی هیجان تعریف و توصیف شدند. در جدول 3-1 برای هر کدام از این راهبردها گویه های نمونه از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و همچنین ضریب آلفای آنها در همان پرسشنامه ارائه شده است.


1.Garnefski & Spinhoven

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان
شناسه کالا :PR9619
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :9900 تومان

محصولات مرتبط

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان,پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ی تنظیم شناختی

هیجان دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان تنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود گروس،2007 اخیرا گارنفسکی، کرایچ و اسپین هاون 1 2001 مقیاسی را تحت عنوان پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان تهیه کرده اند که به وسیله ی آن میزان مولفه های شناختی هشیار تنظیم هیجان تعیین می شوند به طور خاص این پرسش نامه جهت نشان دادن فرایند های شناختی که مردم بعد از تجربه.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری,تنظیم شناختی هیجان,مبانی نظری,مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

تنظیم شناختی هیجان دسته: مدیریت بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان قیمت فایل فقط 30,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد پیشینه و مبانی نظری پژوهش همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد به شیوه apa نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و.

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

cerq,,مقیاس نظم جویی شناختی,پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

پرسشنامه نظم جویی شناختی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان نسخه اصلی این پرسشنامه شامل 9 زیر مقیاس و 36 ماده است که گارنفسکی و همکاران 2001 آن را به منظور ارزیابی نحوة تفکر افراد بعد از تجربة رخدادهای تهدیدکننده یا استرس زای زندگی ابداع کرده اند و شامل راهبردهای منفی سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیز پنداری و راهبردهای مثبت پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز مجدد مثبت و دیدگاه پذیری است پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه ای همیشه، اغلب اوقات، معمولا، گاهی و هرگز تنظیم شده .

پیشینه تحقیق تنظیم هیجان

تنظیم هیجان,مبانی نظری تنظیم شناختی,پیشینه تحقیق تنظیم هیجان

پیشینه تحقیق تنظیم هیجان

دسته بندی : برنامه نویسی گوناگون عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 40 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل هیجان و تنظیم هیجان هیجان و تنظیم هیجان هیجان پدیده ای چندبعدی و بسیار پیچیده است و از ماهیتی ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی برخوردار است ایزارد 2 و فردمایر 4 که در آن هیجان به عنوان یک وضعیت روانشناختی دیده می شود و به اشکال مختلف هیجان و تمایز آنها از یکدیگر و وضعیت های روانشناختی دیگر توجه می شود در این رویکرد، هیجان یک واکنش به عوامل علی مختص آن.

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی,تنظیم شناختی,پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی دانشجوی گرامی: لطفا نظر و احساس خود را درباره هرجمله با علامت ضربدر در جدول رو به روی آن مشخص کنید پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما متشکریم این پرسش نامه شامل 16گویه می باشد احساس می کنم که خودم، آن کسی هستم که به خاطر این حادثه باید مورد سرزنش قرار بگیرد قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش اجرا و نمره گذاری پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 1 cerq گارنفسکی و کرایج، 2006 یک ابزار 18ماده ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها .

مرجعsellu
برچسب ها
4.7/5 (48 امتیاز)
قیمت :9900تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده